www.NSOZ.sk
(zdroj)


9578
§ 151
Poukážkou sa oprávňuje poukazník vybrať plnenie v peniazoch, cenných papieroch alebo iných zastupiteľných veciach u poukázanca a poukázanec sa splnomocňuje, aby splnil poukazníkovi na účet poukazcu. Priamy nárok nadobudne poukazník proti poukázancovi len vtedy, ak dostane prejav poukázanca, že poukážku prijíma.
9583
§ 152
Poukážku možno vystaviť na rad alebo na doručiteľa.
9585
§ 153
(1)   Ak je poukázanec dlžný poukazcovi to, čo má plniť, je povinný poukážke vyhovieť.
9587
má názor:  

Ak nie je dohodnuté inak, jeho záväzok zanikne iba tým, že splní podľa poukážky poukazníkovi. Ak sa má poukážkou splniť dlh poukazcu u poukazníka, ktorý s tým súhlasil, je poukazník povinný poukázanca vyzvať, aby plnil.
9590 (2)   Ak poukazník nechce použiť poukážku alebo ak poukázanec odopiera poukážku prijať alebo podľa nej plniť, je poukazník povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu poukazcovi.
9593
§ 154
Ak príjme poukázanec poukážku voči poukazníkovi, môže uplatniť len také námietky, ktoré sa týkajú platnosti prijatia, alebo ktoré vyplývajú z obsahu poukážky alebo z jeho vzťahov k poukazníkovi.