www.NSOZ.sk
(zdroj)


9591 prijať alebo podľa nej plniť, je poukazník povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu poukazcovi.
9593
§ 154
Ak príjme poukázanec poukážku voči poukazníkovi, môže uplatniť len také námietky, ktoré sa týkajú platnosti prijatia, alebo ktoré vyplývajú z obsahu poukážky alebo z jeho vzťahov k poukazníkovi.
9597
§ 155
(1)   Dokiaľ poukázanec ešte neprijal poukážku voči poukazníkovi, môže ju poukazca odvolať.
9600
má názor:  

(2)   Ak neexistuje medzi poukazcom a poukázancom vzťah založený iným právnym dôvodom, použijú sa na ich vzťah ustanovenia o príkaznej zmluve; poukážka však nezanikne smrťou poukazcu alebo poukázanca. Právne následky zrušenia poukážky voči poukazníkovi sa riadia obsahom právneho vzťahu medzi poukazníkom a poukazcom.
9604
§ 156
9606
9607
9608 Ak vo vzťahu medzi poukazcom a poukazníkom začala plynúť premlčacia doba ohľadne dlhu, ktorého plnenie je predmetom poukážky, a to pred dobou, keď poukazníkovi došlo