www.NSOZ.sk
(zdroj)


9603 poukazníkovi sa riadia obsahom právneho vzťahu medzi poukazníkom a poukazcom.
9604
§ 156
9606
9607
9608 Ak vo vzťahu medzi poukazcom a poukazníkom začala plynúť premlčacia doba ohľadne dlhu, ktorého plnenie je predmetom poukážky, a to pred dobou, keď poukazníkovi došlo oznámenie poukázanca o prijatí poukážky, plynie od tejto doby premlčacia doba vo vzťahu medzi poukázancom a poukazníkom.
9612
má názor:  

Poukážka na cenné papiere
9613
§ 157
Banka môže vystaviť na tretiu osobu alebo na seba písomnú poukážku znejúcu na plnenie cenných papierov bez toho, že by v nej uviedla dôvod záväzku.
9616
§ 158
(1)
9618
9619 Ak taká poukážka znie na rad, môže sa previesť rubopisom.
9620
9621 (2)