www.NSOZ.sk
(zdroj)


9607
9608 Ak vo vzťahu medzi poukazcom a poukazníkom začala plynúť premlčacia doba ohľadne dlhu, ktorého plnenie je predmetom poukážky, a to pred dobou, keď poukazníkovi došlo oznámenie poukázanca o prijatí poukážky, plynie od tejto doby premlčacia doba vo vzťahu medzi poukázancom a poukazníkom.
9612 Poukážka na cenné papiere
9613
§ 157
Banka môže vystaviť na tretiu osobu alebo na seba písomnú poukážku znejúcu na plnenie cenných papierov bez toho, že by v nej uviedla dôvod záväzku.
9616
má názor:  

§ 158
(1)
9618
9619 Ak taká poukážka znie na rad, môže sa previesť rubopisom.
9620
9621 (2)
9622
9623 Rubopisom prechádzajú všetky práva z poukážky na osobu oprávnenú z rubopisu.
9624
§ 159