www.NSOZ.sk
(zdroj)


9610 oznámenie poukázanca o prijatí poukážky, plynie od tejto doby premlčacia doba vo vzťahu medzi poukázancom a poukazníkom.
9612 Poukážka na cenné papiere
9613
§ 157
Banka môže vystaviť na tretiu osobu alebo na seba písomnú poukážku znejúcu na plnenie cenných papierov bez toho, že by v nej uviedla dôvod záväzku.
9616
§ 158
(1)
9618
9619
má názor:  

Ak taká poukážka znie na rad, môže sa previesť rubopisom.
9620
9621 (2)
9622
9623 Rubopisom prechádzajú všetky práva z poukážky na osobu oprávnenú z rubopisu.
9624
§ 159
9626 (1)  Kto príjme poukážku vystavenú bankou, je povinný plniť tomu, na koho prospech bola vystavená alebo na koho bola prevedená.
9628 (2)  Osoba zaviazaná poukážkou je povinná plniť len ak sa jej vydá kvitovaná poukážka. Proti