www.NSOZ.sk
(zdroj)


9614 Banka môže vystaviť na tretiu osobu alebo na seba písomnú poukážku znejúcu na plnenie cenných papierov bez toho, že by v nej uviedla dôvod záväzku.
9616
§ 158
(1)
9618
9619 Ak taká poukážka znie na rad, môže sa previesť rubopisom.
9620
9621 (2)
9622
9623
má názor:  

Rubopisom prechádzajú všetky práva z poukážky na osobu oprávnenú z rubopisu.
9624
§ 159
9626 (1)  Kto príjme poukážku vystavenú bankou, je povinný plniť tomu, na koho prospech bola vystavená alebo na koho bola prevedená.
9628 (2)  Osoba zaviazaná poukážkou je povinná plniť len ak sa jej vydá kvitovaná poukážka. Proti osobe oprávnenej rubopisom z poukážky môže robiť iba také námietky, ktoré vyplývajú z obsahu poukážky alebo z vlastných vzťahov k oprávnenému.
9631
§ 160
O náležitostiach prijatia rubopisu, ako aj o tom, kto je z rubopisu oprávnený a ako toto