www.NSOZ.sk
(zdroj)


9638 o splnení (kvitancia), inak je dlžník oprávnený plnenie odoprieť, dokiaľ sa mu kvitancia
9640
9641
9642 súčasne nevydá. Ak bola kvitancia vydaná na istinu, predpokladá sa, že dlh bol splnený vrátane príslušenstva.
9644 (2)  Ak dlžník poskytne plnenie osobe, ktorá predloží veriteľove potvrdenie, že je oprávnená dlh prijať alebo mu odovzdá veriteľom vystavenú kvitanciu, má plnenie účinky, ako keby dlžník plnil veriteľovi.
9647
má názor:  

§ 162
Dlžný úpis
9649 (1)  Veriteľ, ktorý ma dlžníkovo vyhlásenie o uznaní dlhu alebo iný dlžný úpis, je povinný vrátiť ho dlžníkovi pri splnení alebo na dlžnom úpise vyznačiť, že bolo plnené čiastočne.
9651 Ak to nie je možné, dlžník je oprávnený požadovať, aby mu veriteľ vydal potvrdenie, že na dlžný úpis sa neprihliada v rozsahu, v akom bol dlh splnený.
9653 (2)  Ak obdrží dlžník dlžný úpis bez kvitancie, platí, že dlh bol splnený.
9654
§ 163
Náhradné splnenie
9656 (1)  Ak dlžník nemôže splniť svoj dlh veriteľovi, pretože je neprítomný, alebo je v omeškaní,