www.NSOZ.sk
(zdroj)


9645 dlh prijať alebo mu odovzdá veriteľom vystavenú kvitanciu, má plnenie účinky, ako keby dlžník plnil veriteľovi.
9647
§ 162
Dlžný úpis
9649 (1)  Veriteľ, ktorý ma dlžníkovo vyhlásenie o uznaní dlhu alebo iný dlžný úpis, je povinný vrátiť ho dlžníkovi pri splnení alebo na dlžnom úpise vyznačiť, že bolo plnené čiastočne.
9651 Ak to nie je možné, dlžník je oprávnený požadovať, aby mu veriteľ vydal potvrdenie, že na dlžný úpis sa neprihliada v rozsahu, v akom bol dlh splnený.
9653 (2)  Ak obdrží dlžník dlžný úpis bez kvitancie, platí, že dlh bol splnený.
9654
má názor:  

§ 163
Náhradné splnenie
9656 (1)  Ak dlžník nemôže splniť svoj dlh veriteľovi, pretože je neprítomný, alebo je v omeškaní, alebo ak dlžník má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia dlhu, ak jeho predmet dlžník uloží do súdnej úschovy. Náklady s tým spojené znáša veriteľ.
9660 (3)  O zložení predmetu plnenia do súdnej úschovy súd upovedomí toho, pre koho sa zloženie uskutočnilo a podľa potreby zariadi jeho zastúpenie.
9662 Miesto plnenia
9663
§ 164