www.NSOZ.sk
(zdroj)


9651 Ak to nie je možné, dlžník je oprávnený požadovať, aby mu veriteľ vydal potvrdenie, že na dlžný úpis sa neprihliada v rozsahu, v akom bol dlh splnený.
9653 (2)  Ak obdrží dlžník dlžný úpis bez kvitancie, platí, že dlh bol splnený.
9654
§ 163
Náhradné splnenie
9656 (1)  Ak dlžník nemôže splniť svoj dlh veriteľovi, pretože je neprítomný, alebo je v omeškaní, alebo ak dlžník má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia dlhu, ak jeho predmet dlžník uloží do súdnej úschovy. Náklady s tým spojené znáša veriteľ.
9660
má názor:  

(3)  O zložení predmetu plnenia do súdnej úschovy súd upovedomí toho, pre koho sa zloženie uskutočnilo a podľa potreby zariadi jeho zastúpenie.
9662 Miesto plnenia
9663
§ 164
(1)  Na riadne splnenie záväzku sa vyžaduje, aby bol dlh splnený v určenom mieste.
9665 (2)  Ak miesto plnenia nie je určené a ak nevyplýva niečo iné z povahy dlhu, je dlžník povinný plniť:
9667a)   peňažný dlh v mieste bydliska alebo podnikania veriteľa,
9669