www.NSOZ.sk
(zdroj)


9665 (2)  Ak miesto plnenia nie je určené a ak nevyplýva niečo iné z povahy dlhu, je dlžník povinný plniť:
9667a)   peňažný dlh v mieste bydliska alebo podnikania veriteľa,
9669
9670
9671b)   iný dlh v mieste bydliska alebo podnikania dlžníka.
9672 (3)  Ak však záväzok vznikol v súvislosti s prevádzkou podniku alebo prevádzkarne dlžníka, je dlžník povinný splniť záväzok v mieste tohto podniku alebo tejto prevádzkarne.
9674
má názor:  

(4)  Ak pripadá do úvahy viac miest, plní sa na mieste, ktoré má k záväzku najbližší vzťah.
9675 Ak sa miesto bydliska, alebo podnikania strany po uzavretí zmluvy zmenilo, zvýšené náklady plnenia z dôvodu tejto zmeny znáša dlžník.
9677
§ 165
Peňažný dlh plnený prostredníctvom poskytovateľa peňažných služieb je splnený pripísaním peňažnej sumy na účet poskytovateľa peňažných služieb veriteľa alebo vyplatením sumy veriteľovi v hotovosti.
9681 Čas plnenia
9682
§ 166
(1)  Dlžník musí uskutočniť plnenie: