www.NSOZ.sk
(zdroj)


9672 (3)  Ak však záväzok vznikol v súvislosti s prevádzkou podniku alebo prevádzkarne dlžníka, je dlžník povinný splniť záväzok v mieste tohto podniku alebo tejto prevádzkarne.
9674 (4)  Ak pripadá do úvahy viac miest, plní sa na mieste, ktoré má k záväzku najbližší vzťah.
9675 Ak sa miesto bydliska, alebo podnikania strany po uzavretí zmluvy zmenilo, zvýšené náklady plnenia z dôvodu tejto zmeny znáša dlžník.
9677
§ 165
Peňažný dlh plnený prostredníctvom poskytovateľa peňažných služieb je splnený pripísaním peňažnej sumy na účet poskytovateľa peňažných služieb veriteľa alebo vyplatením sumy veriteľovi v hotovosti.
9681
má názor:  

Čas plnenia
9682
§ 166
(1)  Dlžník musí uskutočniť plnenie:
9684a)   ak je čas určený v zmluve alebo určiteľný na základe zmluvy, v tomto čase;
9685b)   ak je lehota určená v zmluve alebo určiteľná na základe zmluvy, kedykoľvek počas tejto lehoty, ibaže z okolností vyplýva, že čas plnenia má určiť veriteľ.
9687 (2)  Ak čas plnenia nemožno určiť podľa odseku 1, je veriteľ oprávnený požadovať plnenie v primeranom čase po uzavretí zmluvy a dlžník je povinný plniť bez zbytočného odkladu po tom, čo ho veriteľ o plnenie požiadal.
9690
§ 167