www.NSOZ.sk
(zdroj)


9676 náklady plnenia z dôvodu tejto zmeny znáša dlžník.
9677
§ 165
Peňažný dlh plnený prostredníctvom poskytovateľa peňažných služieb je splnený pripísaním peňažnej sumy na účet poskytovateľa peňažných služieb veriteľa alebo vyplatením sumy veriteľovi v hotovosti.
9681 Čas plnenia
9682
§ 166
(1)  Dlžník musí uskutočniť plnenie:
9684a)   ak je čas určený v zmluve alebo určiteľný na základe zmluvy, v tomto čase;
9685
má názor:  

b)   ak je lehota určená v zmluve alebo určiteľná na základe zmluvy, kedykoľvek počas tejto lehoty, ibaže z okolností vyplýva, že čas plnenia má určiť veriteľ.
9687 (2)  Ak čas plnenia nemožno určiť podľa odseku 1, je veriteľ oprávnený požadovať plnenie v primeranom čase po uzavretí zmluvy a dlžník je povinný plniť bez zbytočného odkladu po tom, čo ho veriteľ o plnenie požiadal.
9690
§ 167
Ak si zo zmluvy majú zmluvné strany plniť navzájom, môže sa splnenia dlhu druhou stranou domáhať len tá strana, ktorá svoj dlh už splnila alebo je pripravená a schopná ho splniť súčasne s druhou stranou, ibaže zo zmluvy, zo zákona alebo z povahy plnenia vyplýva niečo iné.