www.NSOZ.sk
(zdroj)


962 bolo upustené od neoprávneného zásahu alebo aby bol odstránený následok neoprávneného zásahu, alebo aby bola uložená povinnosť zmeniť názov. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté.
965 (2) Rovnaká ochrana prináleží právnickej osobe proti tomu, kto bez zákonného dôvodu zasahuje do jej dobrého mena alebo súkromia. Nepôjde o neoprávnený zásah do dobrého mena alebo súkromia právnickej osoby, ak ide o primerané použitie na vedecké alebo umelecké účely alebo pre tlačové, filmové, rozhlasové, televízne alebo internetové spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami právnickej osoby.
971
má názor:  

(3)Ak zásah do práv uvedených v odseku 2 zasahuje aj do osobnostných práv zamestnancov právnickej osoby, jej spolupracovníkov, spoločníkov alebo členov, môžu sa domáhať ochrany aj tieto osoby.
974
975
Neplatnosť právnickej osoby
§ 89
(1) Po vzniku právnickej osoby sa nemožno domáhať určenia, že nevznikla alebo že jej zakladateľská listina nie je platná.
979 (2) Súd môže rozhodnúť o neplatnosti právnickej osoby a o jej vstupe do likvidácie, len ak
980a) nebola vyhotovená zakladateľská listina, alebo nebola dodržaná zákonom