www.NSOZ.sk
(zdroj)


9733 dlžníkovi doručená najneskôr v deň prijatia plnenia.
9734 (2)  Lehotu na splnenie peňažného dlhu presahujúcu 60 kalendárnych dní odo dňa podľa
9735ods. 1 je možné dohodnúť iba výslovne a iba ak to nie je značne nevýhodné pre veriteľa.
9737 (3)  Lehotu na overenie zhody plnenia so zmluvou presahujúcu 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia plnenia je možné dohodnúť iba výslovne a iba ak to nie je značne nevýhodné pre veriteľa.
9740 (4)  Za dohodu o zmene lehoty na splnenie peňažného dlhu sa považuje aj prax, ktorú strany medzi sebou dodržujú.
9742
má názor:  

(5)  Pri posudzovaní, či je dohoda značne nevýhodná pre veriteľa sa prihliada na
9743a)   hrubé odchýlenie sa od dobrých obchodných zvyklostí v rozpore s dobrou vierou a poctivým obchodovaním,
9745b)   povahu plnenia a na to,
9746c)   či má dlžník nejaký objektívny dôvod odchýliť sa od zákonom stanovenej lehoty splatnosti.
9748 (6)  Združenie zastupujúce alebo ochraňujúce podnikateľov môže podať proti porušiteľovi návrh na zdržanie sa používania dohôd, ktoré sú značne nevýhodné pre veriteľa.
9750
§ 173
Čas plnenia peňažného dlhu vo vzťahu s obstarávateľom