www.NSOZ.sk
(zdroj)


9752 Vo vzťahu medzi podnikateľom a obstarávateľom podľa osobitného predpisu sa uplatnia pravidlá o určení času plnenia peňažného záväzku medzi podnikateľmi s tým, že
9754a)   lehotu na splnenie peňažného dlhu dlhšiu ako je lehota podľa § 172 ods. 1 je možné dohodnúť iba výslovne, a ak to je objektívne odôvodnené vzhľadom na osobitný charakter alebo prvky zmluvy, a aby v žiadnom prípade nepresiahla 60 kalendárnych dní; strany sa nemôžu dohodnúť o dátume doručenia výzvy na úhradu a
9759
9760
9761
má názor:  

b)   lehota na overenie zhody plnenia so zmluvou podľa § 172 ods. 1 musí byť súčasťou súťažných podkladov.
9763
Šiesty diel
Nesplnenie a prostriedky nápravy
Prvý oddiel
Všeobecné ustanovenia
§ 174
Nesplnenie
9769
9770 Ak niektorá zo strán neplní vôbec, plní vadne alebo je v omeškaní, nesplní (nesplnenie). Za