www.NSOZ.sk
(zdroj)


9754a)   lehotu na splnenie peňažného dlhu dlhšiu ako je lehota podľa § 172 ods. 1 je možné dohodnúť iba výslovne, a ak to je objektívne odôvodnené vzhľadom na osobitný charakter alebo prvky zmluvy, a aby v žiadnom prípade nepresiahla 60 kalendárnych dní; strany sa nemôžu dohodnúť o dátume doručenia výzvy na úhradu a
9759
9760
9761b)   lehota na overenie zhody plnenia so zmluvou podľa § 172 ods. 1 musí byť súčasťou súťažných podkladov.
9763
má názor:  

Šiesty diel
Nesplnenie a prostriedky nápravy
Prvý oddiel
Všeobecné ustanovenia
§ 174
Nesplnenie
9769
9770 Ak niektorá zo strán neplní vôbec, plní vadne alebo je v omeškaní, nesplní (nesplnenie). Za nesplnenie sa považuje aj porušenie povinnosti brať ohľad na práva a oprávnené záujmy druhej strany.