www.NSOZ.sk
(zdroj)


9764
Nesplnenie a prostriedky nápravy
Prvý oddiel
Všeobecné ustanovenia
§ 174
Nesplnenie
9769
9770 Ak niektorá zo strán neplní vôbec, plní vadne alebo je v omeškaní, nesplní (nesplnenie). Za nesplnenie sa považuje aj porušenie povinnosti brať ohľad na práva a oprávnené záujmy druhej strany.
9773
má názor:  

§ 175
Podstatné nesplnenie
9775 Nesplnenie je podstatné, ak:
9776a) dôsledné dodržanie povinnosti je pre zmluvu rozhodujúce, alebo
9777b) nesplnenie podstatne zbavuje dotknutú stranu toho, čo bola oprávnená očakávať podľa zmluvy, ibaže druhá strana takýto dôsledok nepredvídala a ani nemohla dôvodne predvídať, alebo
9780c) nesplnenie je úmyselné a u dotknutej strany vzbudzuje dôvodné obavy, že sa nemôže spoliehať na budúce plnenie druhej strany.
9782
§ 176