www.NSOZ.sk
(zdroj)


9771 nesplnenie sa považuje aj porušenie povinnosti brať ohľad na práva a oprávnené záujmy druhej strany.
9773
§ 175
Podstatné nesplnenie
9775 Nesplnenie je podstatné, ak:
9776a) dôsledné dodržanie povinnosti je pre zmluvu rozhodujúce, alebo
9777b) nesplnenie podstatne zbavuje dotknutú stranu toho, čo bola oprávnená očakávať podľa zmluvy, ibaže druhá strana takýto dôsledok nepredvídala a ani nemohla dôvodne predvídať, alebo
9780
má názor:  

c) nesplnenie je úmyselné a u dotknutej strany vzbudzuje dôvodné obavy, že sa nemôže spoliehať na budúce plnenie druhej strany.
9782
§ 176
Zodpovednosť za nesplnenie
9784
9785
9786
9787 (1)   Strana zodpovedá za nesplnenie, ibaže je nesplnenie ospravedlnené. Predpokladá sa, že nesplnenie nie je ospravedlnené.
9789 (2)   Nesplnenie strany je ospravedlnené, ak je spôsobené prekážkou, ktorá nastala nezávisle