www.NSOZ.sk
(zdroj)


89
90 Konanie, ktorým niekto zneužíva svoje práva, nepožíva právnu ochranu.
91
92
§ 9
94
Ochrana práv orgánom verejnej moci
96 (1)  Každý, kto sa cíti ukrátený na svojom práve, môže sa domáhať, aby mu orgán vykonávajúci verejnú moc (ďalej len “orgán verejnej moci”) poskytol ochranu.
98
má názor:  

(2)  Ak zákon neustanovuje inak, ochranu práv podľa tohto zákona poskytuje súd.
99
100
§ 10
102
Svojpomoc
104 (1)   Svojpomocou sa môže brániť každý, koho právo je ohrozené a je zrejmé, že orgán verejnej moci by pomoc neposkytol včas alebo len sčasti.
106 (2)   Pri bezprostrednej hrozbe zásahu do práva môže každý, kto je takto ohrozený, odvrátiť hrozbu úsilím a prostriedkami, ktoré sa osobe v jeho postavení musia javiť vzhľadom na