www.NSOZ.sk
(zdroj)


9829c)   právo na zľavu z ceny
9830d)   právo na zmluvnú sankciu
9831e)   právo požadovať úrok z omeškania, ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu,
9833f)   právo na paušálnu náhradu nákladov na vymáhanie
9834g)   právo na náhradu škody
9835h)   právo odstúpiť od zmluvy.
9836 (2)  Ak
9837
9838
má názor:  

strana nesplní svoju povinnosť, druhá strana môže
9840
využiť ktorýkoľvek z
9842 prostriedkov nápravy jednotlivo alebo súčasne, ibaže by boli nezlučiteľné. Uplatnením práva na akýkoľvek iný prostriedok nápravy strana nestráca právo na náhradu škody.
9844 (3)  Strana nesmie využiť žiadny z prostriedkov nápravy v rozsahu, v akom svojím vlastným konaním spôsobila nesplnenie druhej strany.
9846
§ 181
Prostriedky nápravy nezávislé od zodpovednosti strany