www.NSOZ.sk
(zdroj)


9833f)   právo na paušálnu náhradu nákladov na vymáhanie
9834g)   právo na náhradu škody
9835h)   právo odstúpiť od zmluvy.
9836 (2)  Ak
9837
9838
strana nesplní svoju povinnosť, druhá strana môže
9840
využiť ktorýkoľvek z
9842
má názor:  

prostriedkov nápravy jednotlivo alebo súčasne, ibaže by boli nezlučiteľné. Uplatnením práva na akýkoľvek iný prostriedok nápravy strana nestráca právo na náhradu škody.
9844 (3)  Strana nesmie využiť žiadny z prostriedkov nápravy v rozsahu, v akom svojím vlastným konaním spôsobila nesplnenie druhej strany.
9846
§ 181
Prostriedky nápravy nezávislé od zodpovednosti strany Ak strana nesplní, dotknutá strana je oprávnená odoprieť plnenie, odstúpiť od zmluvy, požadovať zľavu z ceny a zaplatenie úrokov z omeškania bez ohľadu na zodpovednosť strany za nesplnenie.
9851
§ 182