www.NSOZ.sk
(zdroj)


9890 a môže sa svojej povinnosti z uplatnených prostriedkov nápravy zbaviť, ak preukáže, že by sa vzhľadom na tieto námietky tretia osoba nemohla úspešne domôcť svojich práv.
9892
§ 186
Uschovanie vadnej veci
9894 Len čo nadobúdateľ zistí vadu prevzatej veci, je povinný vec uschovať po primeranú dobu, ktorú určí scudziteľ na preskúmanie vady. Ak ide o vadu veci, ktorá podlieha rýchlej skaze, môže ju nadobúdateľ po upozornení scudziteľa bez meškania predať.
9897
§ 187
Náprava vadného plnenia dlžníkom
9899
má názor:  

(1)  Ak dlžník poskytne vadné plnenie, môže uskutočniť nové riadne plnenie, ak čas plnenia ešte nenastal.
9901 (2)  Ak dlžník nemôže uskutočniť nové riadne plnenie podľa odseku 1, ale bezodkladne po vytknutí vady ponúkne na svoje náklady v primeranej lehote nápravu plnenia, veriteľ nesmie počas poskytnutej primeranej lehoty
9904
9905
na nápravu plnenia uplatňovať iné
9907 prostriedky nápravy než odopretie svojho plnenia.
9908 (3)  Veriteľ nie je povinný poskytnúť dlžníkovi lehotu na nápravu, ak: