www.NSOZ.sk
(zdroj)


9895 ktorú určí scudziteľ na preskúmanie vady. Ak ide o vadu veci, ktorá podlieha rýchlej skaze, môže ju nadobúdateľ po upozornení scudziteľa bez meškania predať.
9897
§ 187
Náprava vadného plnenia dlžníkom
9899 (1)  Ak dlžník poskytne vadné plnenie, môže uskutočniť nové riadne plnenie, ak čas plnenia ešte nenastal.
9901 (2)  Ak dlžník nemôže uskutočniť nové riadne plnenie podľa odseku 1, ale bezodkladne po vytknutí vady ponúkne na svoje náklady v primeranej lehote nápravu plnenia, veriteľ nesmie počas poskytnutej primeranej lehoty
9904
má názor:  

9905
na nápravu plnenia uplatňovať iné
9907 prostriedky nápravy než odopretie svojho plnenia.
9908 (3)  Veriteľ nie je povinný poskytnúť dlžníkovi lehotu na nápravu, ak:
9909a)   nesplnenie v čase plnenia predstavuje podstatné nesplnenie, alebo
9910b)   veriteľ má dôvodné obavy, že dlžník vedome plnil vadne a nekonal v dobrej viere a poctivo, alebo
9912c)   veriteľ má dôvodné obavy, že dlžník nebude spôsobilý poskytnúť nápravu v primeranej lehote a bez značného zaťaženia veriteľa alebo jeho oprávnených