www.NSOZ.sk
(zdroj)


9900 ešte nenastal.
9901 (2)  Ak dlžník nemôže uskutočniť nové riadne plnenie podľa odseku 1, ale bezodkladne po vytknutí vady ponúkne na svoje náklady v primeranej lehote nápravu plnenia, veriteľ nesmie počas poskytnutej primeranej lehoty
9904
9905
na nápravu plnenia uplatňovať iné
9907 prostriedky nápravy než odopretie svojho plnenia.
9908 (3)  Veriteľ nie je povinný poskytnúť dlžníkovi lehotu na nápravu, ak:
9909
má názor:  

a)   nesplnenie v čase plnenia predstavuje podstatné nesplnenie, alebo
9910b)   veriteľ má dôvodné obavy, že dlžník vedome plnil vadne a nekonal v dobrej viere a poctivo, alebo
9912c)   veriteľ má dôvodné obavy, že dlžník nebude spôsobilý poskytnúť nápravu v primeranej lehote a bez značného zaťaženia veriteľa alebo jeho oprávnených záujmov, alebo
9915d)   náprava by bola za daných okolností neprimeraná.
9916
9917
9918