www.NSOZ.sk
(zdroj)


9915d)   náprava by bola za daných okolností neprimeraná.
9916
9917
9918
9919 (4)  Právo na náhradu škody spôsobenej dlžníkovým počiatočným alebo neskorším vadným plnením alebo priebehom poskytovania nápravy zostáva veriteľovi zachované bez ohľadu na poskytnutie nápravy.
9922
§ 188
Vrátenie vadného plnenia
9924
má názor:  

Strana, ktorá dobrovoľne alebo v súlade s povinnosťou vyplývajúcimi z tejto časti zákona poskytla nápravu výmenou vadného plnenia za riadne plnenie, má právo požadovať a povinnosť prevziať naspäť poskytnuté vadné plnenie na svoje náklady.
9927
Oddiel 3
Právo na splnenie
§ 189
Peňažné dlhy
9931 (1)  Veriteľ je oprávnený požadovať zaplatenie splatného peňažného dlhu.
9932 (2)  Pokiaľ veriteľ ešte nesplnil svoju povinnosť a je zrejmé, že dlžník nebude ochotný prijať plnenie, môže veriteľ napriek tomu uskutočniť plnenie a požadovať zaplatenie peňažného