www.NSOZ.sk
(zdroj)


9960
Oddiel 4
Právo odoprieť plnenie
§ 192
(1)  Strana, ktorá má plniť vzájomnú povinnosť súčasne s druhou stranou alebo po nej, môže odoprieť plnenie, až kým druhá strana neponúkla plnenie alebo nesplnila.
9965 (2)  Strana, ktorá má plniť vzájomnú povinnosť skôr ako druhá strana a ktorá je dôvodne presvedčená, že v čase plnenia druhá strana nesplní, môže odoprieť plnenie po dobu, po ktorú je zrejmé, že druhá strana nesplní. Právo strany odoprieť plnenie zaniká, ak druhá strana poskytne primeranú zábezpeku plnenia.
9969
má názor:  

(3)  Podľa okolností možno odoprieť plnenie vcelku alebo sčasti.
9970
Oddiel 5
Právo na zľavu z ceny
§ 193
9974
9975
9976 (1)   Strana, ktorej sa plnilo vadne, má právo na zľavu z ceny. Zľava z ceny musí byť úmerná poklesu hodnoty plnenia v čase ponuky v porovnaní s hodnotou, ktorú by v tomto čase malo riadne plnenie.