www.NSOZ.sk
(zdroj)


9967 ktorú je zrejmé, že druhá strana nesplní. Právo strany odoprieť plnenie zaniká, ak druhá strana poskytne primeranú zábezpeku plnenia.
9969 (3)  Podľa okolností možno odoprieť plnenie vcelku alebo sčasti.
9970
Oddiel 5
Právo na zľavu z ceny
§ 193
9974
9975
9976
má názor:  

(1)   Strana, ktorej sa plnilo vadne, má právo na zľavu z ceny. Zľava z ceny musí byť úmerná poklesu hodnoty plnenia v čase ponuky v porovnaní s hodnotou, ktorú by v tomto čase malo riadne plnenie.
9979 (2)   Strana, ktorá má právo na zľavu z ceny a ktorá už zaplatila sumu prevyšujúcu zníženú cenu, môže požadovať od druhej strany rozdiel.
9981 (3)   Strana, ktorá uplatnila právo na zľavu z ceny, nemôže požadovať aj náhradu škody za pokles hodnoty plnenia; právo na náhradu inej škody tým nie je dotknuté.
9983
9984
Oddiel 6
Právo odstúpiť od zmluvy