www.NSOZ.sk
(zdroj)


990e) ani jeden zo zakladateľov nebol spôsobilý na právne úkony,
991f)
992
993 počet zakladateľov bol menší ako vyžaduje zákon.
994
995 a tento nedostatok nebol odstránený.
996 (3) Právne vzťahy, do ktorých neplatná právnická osoba vstúpila, nie sú rozhodnutím súdu o neplatnosti právnickej osoby dotknuté. Povinnosť spoločníkov splatiť vklady trvá, ak to vyžaduje záujem veriteľov na splnení záväzkov neplatnej spoločnosti.
999
má názor:  

(4) V prípade, ak je predmet činnosti v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi, pripadne po uspokojení veriteľov likvidačný zostatok obci.
1001
1002
Zrušenie a zánik právnickej osoby
§ 90
(1)
1005
1006
Všeobecné ustanovenie
1008 Právnická osoba zapísaná vo verejnom registri zaniká ku dňu výmazu z tohto registra,